Kursplan AF233U

Print Friendly, PDF & Email

Träbeständighet, 7,5 hp, Uppdragsutbildningskurs  

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår. 

Fastställande 
Kursplan för AF233U gäller från och med HT 23 

Betygsskala 
P,F 

Utbildningsnivå 
Avancerad nivå 

Huvudområden 
Samhällsbyggnad 

Särskild behörighet 
Yrkeslivserfarenhet från träindustrin och/eller träskyddsindustrin, byggsektorn, bygghandeln, förvaltning, kommunal handläggning, eller föreskrivande led (arkitekt, konstruktör). 

Undervisningsspråk 
Undervisningsspråk är svenska, med viss kurslitteratur på engelska. 

Lärandemål 
Efter genomgången kurs skall du kunna: 

 • Förklara de faktorer som påverkar beständighet hos trämaterial 
 • Förklara skillnaden mellan naturlig och tillförd beständighet 
 • Redogöra för beständighetens betydelse för hållbarhet, livscykel och livslängd, samt hur dessa aspekter kan påverkas med hjälp av träskyddande behandlingar. 
 • Förklara hur behandlingar för minskad fuktupptagning skiljer sig från rötskydd 
 • Beskriva de viktigaste metoderna för att förbättra beständigheten hos trä 
 • Redogöra för principer som bidrar till att välja rätt trämaterial 
 • Redogöra för skälen till och principer för byggnadstekniskt träskydd och hur detta kan integreras i konstruktion och arkitektur i trä 
 • Beskriva grunderna för klassning enligt NTR-systemet  
 • Redogöra för strategier för livslängdsdimensionering 
 • Utifrån givna förutsättningar kunna föreslå och utforma material och byggnadstekniska lösningar för god beständighet hos ett byggnadsverk i trä. 

Kursinnehåll 
Denna kurs fokuserar på trä som ett förnybart byggnadsmaterial och på hur det kan behandlas för god beständighet. I kursen ges en överblick över trämaterialets förutsättningar till beständighet och träbyggnaders förutsättningar för god beständighet och lång livslängd. Kursen behandlar trä som byggmaterial från mikroskopisk nivå till applikationer i bärande konstruktioner och arkitektur, konsekvenser av nedbrytande faktorer vid användning i utomhusmiljö och vattenkontakt, förutsättningar för upprätthållen funktion över tid och hur trä kan behandlas och utformas för att möjliggöra detta. Kursen går därutöver igenom underhåll under drift och förvaltning, besiktning samt den lagstiftning som gäller för beständighet och beständighetsklassade träprodukter. 

Examination 

 • ÖVN1 Övning: 3.5p, betygsskala P, F 
 • PRO1 Projektuppgift: 4p, betygsskala P, F 

För PRO1 gäller obligatorisk närvaro vid presentationen av både eget arbete och andra kursdelatagares projekt. 

 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter. 
 

Etiskt förhållningssätt 

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete. 
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts. 
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen. 
Rulla till toppen