Kurs-PM Träbeständighet 2024

Print Friendly, PDF & Email

Kurs-PM, HT 2024 

Träbeständighet, 7,5 hp 

Uppdragsutbildningskurs AF233U 

Ämne: Byggnadsmateriallära

Utbildningsnivå: Avancerad 

Omfattning: 15 kurstillfällen inklusive examination i seminarieform samt självstudier och inlämningsuppgifter. Två kurstillfällen kräver närvaro på KTH Campus. 

Starttermin: Höst 2024

Anmälningskod: 

Startdatum: 2024-09-25

Undervisningstid: Eftermiddagstid (utom fyra halvdagar på plats) 

Slutdatum: 2024-12-11 

Studietakt: 25%

Undervisningsform: Distansundervisning (utom fyra halvdagar på plats) 

Studieort: Distans/KTH Campus 

Kursdelar på distans genomförs via Svenska Träskyddsinstitutets digitala kursplattform 

Kursinnehåll 

Denna kurs fokuserar på trä som ett förnybart byggnadsmaterial och på hur det kan behandlas för god beständighet. I kursen ges en överblick över trämaterialets förutsättningar till beständighet och träbyggnaders förutsättningar för god beständighet och lång livslängd. Kursen behandlar trä som byggmaterial från mikroskopisk nivå till applikationer i bärande konstruktioner och arkitektur, konsekvenser av nedbrytande faktorer vid användning i utomhusmiljö och vattenkontakt, förutsättningar för upprätthållen funktion över tid och hur trä kan behandlas och utformas för att möjliggöra detta. Kursen går därutöver igenom underhåll under drift och förvaltning, besiktning samt den lagstiftning som gäller för beständighet och beständighetsklassade träprodukter. 

Lärandemål 

Efter genomgången kurs skall du kunna: 

 • Förklara de faktorer som påverkar beständighet hos trämaterial 
 • Förklara skillnaden mellan naturlig och tillförd beständighet 
 • Redogöra för beständighetens betydelse för hållbarhet, livscykel och livslängd, samt hur dessa aspekter kan påverkas med hjälp av träskyddande behandlingar. 
 • Förklara hur behandlingar för minskad fuktupptagning skiljer sig från rötskydd 
 • Beskriva de viktigaste metoderna för att förbättra beständigheten hos trä 
 • Redogöra för principer som bidrar till att välja rätt trämaterial 
 • Redogöra för skälen till och principer för byggnadstekniskt träskydd och hur detta kan integreras i konstruktion och arkitektur i trä 
 • Beskriva grunderna för klassning enligt NTR-systemet  
 • Redogöra för strategier för livslängdsdimensionering 
 • Utifrån givna förutsättningar kunna föreslå och utforma material och byggnadstekniska lösningar för god beständighet hos ett byggnadsverk i trä. 

Språk: Svenska. (Litteratur på engelska förekommer) 

Förkunskapskrav: 

Yrkeslivserfarenhet från träindustrin och/eller träskyddsindustrin, byggsektorn, bygghandeln, förvaltning, kommunal handläggning, eller föreskrivande led (arkitekt, konstruktör). 

För studenter som deltar utanför sina respektive program gäller: 

Högskolestudier om minst 120 hp, dvs universitetsexamen minst Bachelornivå inom Arkitekt- eller Civilingenjörsprogram, eller motsvarande 

Examination:  

 • ÖVN1 Övning: 3.5p, betygsskala P,F 
 • PRO1 Projektuppgift: 4p, betygsskala P,F 

För PRO1 gäller obligatorisk närvaro vid presentationen av både eget arbete och andra kursdelatagares projekt. 

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter. 

Övriga krav för slutbetyg: 

Godkänd övningsuppgift (ÖVN1; 3,5 hp) och projektuppgift (PRO1; 4 hp). 

Examinator: 

Magnus Wålinder, KTH Byggnadsmateriallära 

Kursansvarig: 

Andreas Falk, Svenska Träskyddsinstitutet 

Etiskt förhållningssätt: 

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete 
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts. 
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen. 

Kursavgifter för Uppdragsutbildningskurs AF233U 

Företagsbetald kurs 20 000 SEK 

Studenter deltar utan kostnad. 

Kurstillfällen

Kursintroduktion och kursstart 2 dagar (från lunch till lunch) 

Tid och plats: KTH Byggvetenskap 2024-09-25 – 26 

1 Introduktion och överblick  

 • Tid och plats: KTH dag 1 2024-09-25 

2 Träkunskap och träprodukter 

 • Tid och plats: KTH dag 1 2024-09-25 

3 Trä, träprodukter och byggnadstekniskt träskydd i byggd miljö 

 • Tid och plats: KTH dag 2 2024-09-26 

4 Standardisering och klassificering NTR-systemet  

 • Tid och plats: KTH dag 2 2024-09-26 

5 Träförädling och träskydd 

 • Tid och plats: Online/kursportal 2024-10-01 

6 Beställa, hantera och bygga med trä ute 

 • Tid och plats: Online/kursportal 2024-10-08 

7 Träbroar – Projektering med hänsyn till funktion, beständighet och gestaltning   

 • Tid och plats: Online/kursportal 2024-10-15 

8 Dimensionering utifrån beständighet och livslängd 

 • Tid och plats: Online/kursportal 2024-10-22 

9 Designing service life 

 • Tid och plats: Online/kursportal 2024-10-29 

10 Besiktning av byggnadsverk med träkonstruktioner 

 • Tid och plats: Online/kursportal 2024-11-15 

11 Förvaltning, inspektion och underhåll av träbyggnader 

 • Tid och plats: Online/kursportal 2024-11-12 

12 Seminarium: Problemlösning i egna träprojekt 

 • Tid och plats: Online/kursportal 2024-11-19 

13 Lagstiftning och miljöregler för träskyddsmedel 

 • Tid och plats: Online/kursportal 2024-11-26 

14 Framtidsspaning inklusive forskning och utveckling  

 • Tid och plats: Online/kursportal 2024-12-03  

15 Examination  

 • Tid och plats: KTH Byggvetenskap 2024-12-10 – 11 (från lunch till lunch) 
 • Presentation av projektarbeten 2024-12-10 
 • Examination 2024-12-11 

Kurslitteratur: 

Att välja trä, Svenskt trä 2020  

Fler publikationer tillkommer 

Rulla till toppen