Kurs-PM Träbeständighet 2023

Länk till Bli expert på träbeständighet

Länk till Kursplan AF233V

Länk till Anmälningsformulär till Träbeständighet

Kontakta kursansvarig: Info@traskyddsinstitutet.se

Träbeständighet, grundkurs, 7,5 hp

AF233V Träbeständighet, 7,5 hp, Fort- och vidareutbildningskurs

AF233U Träbeständighet, 7,5 hp, Uppdragsutbildningskurs

Ämne: Byggnadsmateriallära Utbildningsnivå: Avancerad
Omfattning: 15 kurstillfällen inklusive examination i seminarieform samt självstudier och inlämningsuppgifter. Två kurstillfällen kräver närvaro på KTH Campus.

Starttermin: Höst 2023 Anmälningskod: kommer snart
Startdatum: 2023-09-26 Undervisningstid: Kvällstid (utom fyra dagar på plats)
Slutdatum: 2023-12-15
Studietakt: 25% Undevisningsform: Distansundervisning (utom fyra dagar på plats)
Studieort: Distans/KTH Campus

Kursdelar på distans genomförs via Svenska Träskyddsinstitutets digitala kursplattform

Kursinnehåll
Denna kurs fokuserar på trä som ett förnybart byggnadsmaterial och på hur det kan behandlas för god beständighet. I kursen ges en överblick över trämaterialets förutsättningar till beständighet och träbyggnaders förutsättningar för god beständighet och lång livslängd. Kursen behandlar trä som byggmaterial från mikroskopisk nivå till applikationer i bärande konstruktioner och arkitektur, konsekvenser av nedbrytande faktorer vid användning i utomhusmiljö och vattenkontakt, förutsättningar för upprätthållen funktion över tid och hur trä kan behandlas och utformas för att möjliggöra detta. Kursen går därutöver igenom underhåll under drift och förvaltning, besiktning samt den lagstiftning som gäller för beständighet och beständighetsklassade träprodukter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall du kunna:

 • Förklara de faktorer som påverkar beständighet hos trämaterial
 • Förklara skillnaden mellan naturlig och tillförd beständighet
 • Redogöra för beständighetens betydelse för hållbarhet, livscykel och livslängd, samt hur dessa aspekter kan påverkas med hjälp av träskyddande behandlingar
 • Förklara hur behandlingar för minskad fuktupptagning skiljer sig från rötskydd
 • Beskriva de viktigaste metoderna för att förbättra beständigheten hos trä
 • Redogöra för principer som bidrar till att välja rätt trämaterial
 • Redogöra för skälen till och principer för byggnadstekniskt träskydd och hur detta kan integreras i konstruktion och arkitektur i trä
 • Beskriva grunderna för klassning enligt NTR-systemet
 • Redogöra för strategier för livslängdsdimensionering
 • Utifrån givna förutsättningar kunna föreslå och utforma material och byggnadstekniska lösningar för god beständighet hos ett byggnadsverk i trä.

Språk: Svenska. (Litteratur på engelska förekommer)
Förkunskapskrav: Högskolestudier om minst 120 hp, dvs universitetsexamen minst Bachelornivå inom Arkitekt- eller Civilingenjörsprogram, eller motsvarande

Examination:

 • ÖVN1 Övning: 3.5p, betygsskala A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 Projektuppgift: 4p, betygsskala A, B, C, D, E, FX, F. För PRO1 gäller obligatorisk närvaro vid presentationen av både eget arbete och andra kursdelatagares projekt.

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg:

Godkänd övningsuppgift (ÖVN1; 3,5 hp) och projektuppgift (PRO1; 4 hp).

Examinator:
Magnus Wålinder, KTH Byggnadsmateriallära

Kursansvarig:

Andreas Falk, Svenska Träskyddsinstitutet

Etiskt förhållningssätt:

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Kursavgifter för Uppdragsutbildningskurs AF233U

Företagsbetald kurs 20 000 SEK

Studenter vid KTH deltar utan kostnad i Fort- och vidareutbildningskurs AF233V

Kurstillfällen:

1 Introduktion och överblick

 • Tid och plats: KTH 2023-09-26 13:00-14:45
 • Lärare: Fredrik Westin och Andreas Falk

2 Träkunskap och träprodukter

 • Tid och plats: KTH 2023-09-26 15:00-17:00
 • Lärare: Magnus Wålinder

3 Trä, träprodukter och byggnadstekniskt träskydd i byggd miljö

 • Tid och plats: KTH 2023-09-27 09:00 – 10:45
 • Lärare: Andreas Falk

4 Standardisering och klassificering NTR-systemet

 • Tid och plats: KTH 2023-09-27 11:00 – 12:45
 • Lärare: Fredrik Westin

5 Träförädling och träskydd

 • Tid och plats: Online/kursportal 2023-10-03 15:00-17:00
 • Lärare: Jöran Jermer

6 Förvaltning av träbyggnader, drift, underhåll och besiktning

 • Tid och plats: Online/kursportal 2023-10-10 15:00-17:00
 • Lärare: XX

7 Träkonstruktion & hybridkonstruktioner

 • Tid och plats: Online/kursportal 2023-10-17 15:00-17:00
 • Lärare: Roberto Crocetti

8 Beställa, hantera och bygga med trä ute 

 • Tid och plats: Online/kursportal 2023-10-24 15:00-17:00
 • Lärare: Johan Fröbel

9 Dimensionering utifrån beständighet och livslängd

 • Tid och plats: Online/kursportal 2023-11-07 15:00-17:00
 • Lärare: Jöran Jermer

10 Designing service life

 • Tid och plats: Online/kursportal 2023-11-14 15:00-17:00
 • Lärare: ?

11 Besiktning av byggnadsverk med träkonstruktioner

 • Tid och plats: Online/kursportal 2023-11-21 15:00-17:00
 • Lärare: Per-Anders Fjellström

12 Seminarium: Problemlösning i egna träprojekt

 • Tid och plats: Online/kursportal 2023-11-28 15:00-17:00
 • Lärare: Andreas Falk

13 Lagstiftning och miljöregler för träskyddsmedel

 • Tid och plats: Online/kursportal 2023-12-05 15:00-17:00
 • Lärare: Fredrik Westin / Emma Akusjärvi

14 Framtidsspaning inklusive forskning och utveckling 

 • Tid och plats: Online/kursportal 2023-12-12 15:00-17:00
 • Föredrag 1: ej klart, forskning
 • Föredrag 2: ej klart IRG
 • Föredrag 3: ej klart Preservatives

15 Examination 2 dagar

 • Tid och plats: KTH 2023-12-14 – 2023-12-15
 • Lärare: Andreas Falk
Rulla till toppen